REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH MATERIAŁÓW W RAMACH AKCJI DWUJĘZYCZNA WIOSNA

Organizatorem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Dwujęzyczna Wiosna jest podmiot Dwujęzyczne Przedszkolaki Aleksandra Popiołek-Ogoń, Grzegorz Śpiewak, s.c. z siedzibą przy ul. Grochowskiej 341 lok.120, 03-822 Warszawa.

§ 1.

1. Niniejszy Regulaminu dotyczy materiałów, wymienionych w § 2 poniżej, stanowiących Utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują spółce Dwujęzyczne Przedszkolaki Aleksandra Popiołek-Ogoń, Grzegorz Śpiewak, s.c. z siedzibą
przy ul. Grochowskiej 341 lok.120, 03-822 Warszawa..

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Uczestnikowi akcji przez Organizatora na Utwory objęte ochroną Prawa Autorskiego,
w zakresie niezbędnym do korzystania przez Uczestnika akcji z tych Utworów.

3. Korzystanie przez Uczestnika z niżej wymienionych Utworów możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Uczestnika akcji.

4. Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania Utworu osobom trzecim.

§ 2.

1. Organizator w ramach akcji Dwujęzyczna Wiosna udostępnia następujące Utwory
w rozumieniu Prawa Autorskiego, będące fragmentem autorskiego programu nauczania
o nazwie Program DoDoTOK – Dwujęzyczność dla małych i dużych:
MINI KURS „Jak w praktyczny sposób wdrażać elementy edukacji dwujęzycznej
z grupą dzieci przedszkolnych” , w skład którego wchodzą:
1) seria filmów szkoleniowych: “Wprowadzenie do wychowania dwujęzycznego” oraz “Angielski podczas posiłków – dla nauczycieli”.
2) zestaw plików do pobrania dla nauczycieli: “Angielski podczas posiłków”, poziom MIDI oraz karty obrazkowe “Angielski podczas posiłków”, poziom MIDI,
w tym:
a. zestawienie kluczowych słówek i zwrotów wraz z tłumaczeniami
b. propozycje gier, zabaw i innych aktywności dla przedszkolaków
c. plansze i karty słowno-obrazkowe, prezentujące kluczowe zwroty i słówka
d. list bohatera marki do przedszkolaków
e. listę kontrolną materiału językowego na koniec modułu
f. plakat z zestawieniem nazw i ilustracji posiłków, potraw i napojów

lub

MINI KURS „Jak w praktyczny sposób wdrażać elementy edukacji dwujęzycznej w domu” , w skład którego wchodzą:
1) seria filmów szkoleniowych: “Wprowadzenie do wychowania dwujęzycznego” oraz “Angielski podczas posiłków – dla rodziców”,
2) zestaw plików do pobrania dla rodziców: “Angielski podczas posiłków”, poziom MIDI, w tym:
a. list wprowadzający
b. zestawienie materiału językowego wraz z listą kontrolną dla rodziców
c. plakat z nazwami i ilustracjami nazw posiłków, potraw i napojów.

2. Utwory udostępnione będą poprzez dedykowaną platformę on-line (www.program.dodotok.pl) na okres 30 dni od daty rejestracji użytkownika na stronie www.dwujezycznawiosna.dodotok.pl w dedykowanym formularzu zgłoszeniowym.

§ 3.

Organizator informuje, że dla umożliwienia Uczestnikowi dostępu do MINI KURSU będzie zbierał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail uczestników.
Uczestnik zgłaszając udział w akcji Dwujęzyczna Wiosna jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych (imienia, nazwiska i adresu e-mail) przez Dwujęzyczne Przedszkolaki Aleksandra Popiołek – Ogoń, Grzegorz Śpiewak s.c. na potrzeby realizowania akcji Dwujęzyczna Wiosna oraz komunikacji drogą mailową przez info@dodotok.pl.
Administratorem danych osobowych jest DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI ALEKSANDRA POPIOŁEK – OGOŃ, GRZEGORZ ŚPIEWAK S.C. z siedzibą w Warszawie 03-822 przy ul. Grochowskiej 341 lok.120.

W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@dodotok.pl. Dane będą przetwarzane w celu utworzenia i obsługi konta na platformie e-learningowej DoDoTOK oraz komunikacji drogą elektroniczną. Dane będą przechowywane przez cały okres trwania akcji Dwujęzyczna Wiosna oraz 2 lata po jej zakończeniu. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).